Volume:2 Issue:1 Jan ' 2017

Sr No. Paper Details
1
Author(s): Anjali K. Kadao , Dinesh V. Jamthe , Manoj S. Chaudhari.
Page No : 1-4
2
Author(s): Divya K V.
Page No : 5-8
3
Author(s): Prity.A.Choudhary , Manoj Chaudhari.
Page No : 9-11
4
Author(s): Priya A. Dekate , Asst. Prof. Kapil N. Hande.
Page No : 12-16
5
Author(s): Prateek V. Hedaoo , Prateek V. Hedaoo , Kapil N. Hande.
Page No : 17-19
6
Author(s): T.Ramani , Dr.P.Sengottuvelan.
Page No : 20-24
7
Author(s): Kalyani Bhagwat , Manoj Chaudhari.
Page No : 25-27
8
Author(s): Shubham Oulkar , Ram Bamane , Sagar Gulave , Pravin Kothawale.
Page No : 28-32
9
Author(s): Mulay Dhananjay Vijay , Mohite Tushar Prakash , Mhettar Vinay Digambar , Prasan Kamble.
Page No : 33-36
10
Author(s): Pooja D. Shah , Yash P. Jhunjhunwala , Pradnya V. Patil , Jyoti M. Waykule .
Page No : 37-44
11
Author(s): John George A , Rajagopal N , Anthony Sagaya Joseph , Gopika V.
Page No : 45-49
12
Author(s): V.Prasathkumar , P.Jeevitha.
Page No : 50-54
13
Author(s): Prof. Prashim K. Kamble , Mr. Gaurav Sawarkar , Mr. Karan Tangulwar , Mr.Kaustubh Deshpande , Mr.Prajot Wadatkar , Mr.Prasad Bhagwat , Mr.Shubham Kharwade.
Page No : 55-59